Print Friendly and PDF Підживлення сої та соняшнику мікродобривами ТМ «Авангард»

ОСОБЛИВОСТІ ПІДЖИВЛЕННЯ СОЇ ТА СОНЯШНИКУ МІКРОДОБРИВАМИ ТМ «АВАНГАРД» ВІД КОРПОРАЦІЇ UKRAVIT

Вітчизняна корпорація UKRAVIT виробляє не лише ефективні засоби захисту рослин, а й широку продуктову лінійку позакореневих рідких добрив ТМ «Авангард», які успішно застосовуються на всіх сільськогосподарських культурах.

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВІТЧИЗНЯНИХ МІКРОДОБРИВ

Добрива з мікроелементами ТМ «Авангард Р» виробляються на новітньому обладнанні у м. Черкаси на потужностях ТОВ Фабрика агрохімікатів, яка входить до складу корпорації UKRAVIT. За якістю вони відповідають нормативам міжнародних стан­дартів — 180 9001:2009. Мікродобрива є рідкими та високотехнологічними у застосуванні. Вміст еле­ментів живлення різниться залежно від культури та забезпечують особливості фізіології мінерального живлення не лише сої, соняшнику, кукурудзи, а й інших культур. Елементи мінерального живлення швидко проникають у клітини культур та активують їхні фізіолого-біохімічні процеси. У добривах мікро­елементи (Mn, Zn, Cu) хелатовані ЕДТА, а залізо (Fe) — ДТПА. Розроблені спеціалістами технологічні схеми застосування марок добрив «Авангард Р» на культурах дають змогу отримати як високий і сталий приріст врожайності культур, так і високу окупність однієї витраченої гривні на добрива.

ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОДОБРИВАМИ «АВАНГАРД» СОЇ

Особливо цінним при вирощуванні сої є те, що вона здатна забезпечувати власну потребу в азоті на рівні 50-70% за рахунок фіксації азоту з пові­тря — азотфіксуючими бульбочковими бактеріям роду Rhizobium. За різними даними, соя за період вегетації на 1 га фіксує в межах 70-100 кг азоту (N). Однак, щоб забезпечити активну азотфіксацію сої, її насіння перед посівом потрібно інокулювати спеціальними азотфіксуючими бактеріями та про­вести передпосівну обробку насіння стимулятором росту «Гулівер Стимул» (склад, г/л: гумат калію (у перерахунку на гумінові кислоти) — 40, буршти­нова кислота — 3, біологічно активний агент — 0,04, застосовується в нормі 0,5-1,0 л/т) та «Авангард Р Старт» (склад, г/л: N-100, Р205-70, К20-20, SO3­15, СаO-10, В-5, Fe-10, Mn-5, Cu-2, Zn-5, Мо-0,5, Со-0,1 застосовується в нормі 0,5-1,0 л/т) та «Авангард Р Молібден» (склад, мл/л: Мо-40, N-20, застосовується в нормі 0,3-0,5 л/т). Водночас за позакореневого підживлення культур стимулятор росту «Гулівер Стимул» в нормі 1 л/га проявляє високу ефективність як антистресант, що в найкоротший термін знімає фізіологічну депресію культур, викликану гідротермічними умовами, над­мірним навантаженням засобами захисту рослин або іншими стрес-факторами.

Поглинання елементів живлення впродовж періоду вегетації сої має свої особливості. Так, починаю­чи від проростання насіння до фази цвітіння соя споживає лише 8-10% сполук азоту і фосфору та 10-15% калію. Проте активне споживання (80-95%) головних елементів мінерального живлення — N Р, К, мезоелементів — Mg, Са, S та й мікроелементів — заліза (Fe), бору (В), марганцю (Mn), цинку (Zn), міді (Cu), молібдену (Мо), кобальту (Со) починається з фази бутонізація — цвітіння і триває до серед­ини наливу бобів. Соя досить позитивно реагує на засвоення молібдену (Мо), кобальту (Со), які сприяють активній фіксації азоту бульбочковими бактеріями, а також на сірку (S), бор (В), цинк (Zn), залізо (Fe), марганець (Mn), мідь (Cu), які поліпшують ростові та обмінні процеси. Критични­ми фазами у сої щодо позакореневих підживлень є фази 3-5 трійчастих листків, бутонізації та наливу нижніх бобів. З огляду на такі особливості сої, яка потребує багатьох елементів мінерального живлення в період вегетації, не­замінним прийомом у технології вирощування є застосування мі­кродобрив «Авангард» у найбільш важливі фази її росту та розви­тку для отримання максимальної врожайності високої якості.

Виходячи з цього, спеціалісти корпорації UKRAVIT  розробили технологічні схеми передпосівної обробки насіння та позакорене­вого підживлення сої марками «Авангард» і стимулятором росту — антистресантом Гулівер Стимул за різних умов її вирощування (табл. 1, 2).

Таблиця 1. Соя на низькому мінеральному фоні: N16 Р16 К16 у зоні недостатнього зволоження

Вплив на культуру Добриво Фаза росту і розвитку  
Обробка насіння, л/т 3-5 трійчастий листок, л/га Початок бутонізації, л/га Очікуваний найменший приріст врожайності, ц/га
Ріст і розвиток кореневої системи, активування бульбочкових бактерій Авангард Старт 0,5      
Авангард Молібден 0,5      
Зняття стресу, активування бульбочкових бактерій Авангард Сірка+азот+мікро   2,0    
Авангард Молібден   0,3    
Поліпшення цвітіння та запліднення Авангард Бобові     2,0  
Авангард Бор     0,5  
Очікуваний приріст врожайності, ц/га         2,0
Економічна вигода     Вартість 1 га, грн з ПДВ Вартість приросту, грн Окупність, 1 грн, грн.
    385,9 1800,0 4,7

 

Таблиця 2. Соя на середньому мінеральному фоні: N40 Р40 К40 у зоні достатнього зволоження або за поливу

Вплив на культуру Добриво Фаза росту і розвитку  
Обробка насіння, л/т 3-5 трійчастий листок, л/га Початок бутонізації, л/га Очікуваний найменший приріст врожайності, ц/га
Ріст і розвиток кореневої системи, активування бульбочкових бактерій Авангард Старт 0,5      
Гулівер Стимул 0,5      
Авангард Молібден 0,5      
Зняття стресів, активування бульбочкових бактерій Авангард Сірка+азот+мікро   2,0    
Авангард Молібден   0,5    
Поліпшення цвітіння та запліднення Авангард Бобові     2,0  
Авангард Бор     0,5  
Очікуваний приріст врожайності, ц/га         3,0
Економічна вигода     Вартість 1 га, грн з ПДВ Вартість приросту, грн Окупність, 1 грн, грн
    432,4 2700,0 6,2

 

ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОДОБРИВАМИ «АВАНГАРД» СОНЯШНИКУ

Доведено, що соняшник добре реагує на позакореневі підживлен­ня сполуками сірки (S), бору (В), цинком (Zn) та марганцем (Mn). Обумовлено це особливостями фізіології мінерального живлення соняшнику та ґрунтовими умовами, які нині складаються у вітчизня­ному землеробстві (низький вміст доступних сполук сірки (S), сполук бору (В), цинку (Zn), ґрунтова по­суха, лужний рН, карбонатні ґрун­ти, надмірне ущільнення ґрунту). Практика показує, що соняшник найкраще реагує на позакореневі підживлення сполуками бору. Од­нією тонною насіння соняшнику та відповідною кількістю його побічної продукції виноситься не менше ніж 65 грамів сполук бору (В), де на насіння припадає близько 22%. Встановлено, що майже 80% сполук бору соняшник виносить, починаючи з фази 5-6 пар листків до бутонізації. Недостатність бору в посівах соняшнику призводить до зниження в середньому 20% його врожайності. Критичними фазами щодо позакореневого під­

живлення соняшнику є фази 3-4 та 6-8 пар листків. У фазі 6-8 пар листків соняшнику закла­даються генеративні органи — ко­шики, які надалі формуватимуть високу потенційну врожайність. При вирощуванні соняшнику слід враховувати, що забезпечення його вологою та збалансованим міне­ральним живленням у критичні фази — це запорука отримання високих врожаїв.

Застосування у посівах соняшни­ку спеціальних марок «Авангард» за технологічними схемами за­безпечать істотний приріст вро­жайності та їх високу окупність (табл. 3, 4).

Таблиця 3. Соняшник на низькому мінеральному фоні: N30-40 Р30-40 К15-20 у зоні недостатнього зволоження

Вплив на культуру Добриво Фаза росту та розвитку Очікуваний найменший приріст врожайності, ц/га
3-4 пар листків, л/га 6-8 пар листків, л/га
Активування росту і розвитку кореневої системи, зняття стресу Авангард Сірка+азот+мікро 3,0    
Активування росту і розвику вегетативних і генеративних органів Авангард Соняшник   2,0  
Авангард Бор   1,0  
Очікуваний приріст врожайності, ц/га       2,0
Економічна вигода   Вартість 1 га, грн з ПДВ Вартість приросту, грн Окупність, 1 грн, грн
  413,4 2000,0 4,8

Таблиця 4. Соняшник на середньому мінеральному фоні: N40-50 Р40-50 К40-50 у зоні достатнього зволоження

Вплив на культуру Добриво Фаза росту та розвитку Очікуваний найменший приріст врожайності, ц/га
3-4 пар листків 6-8 пар листків
Активування росту і розвитку кореневої системи, зняття стресу Авангард Соняшник 1,5    
Активування росту і розвику вегетативних і генеративних органів Авангард Соняшник   2,0  
Авангард Бор   1,5  
Очікуваний приріст врожайності, ц/га       3,0
Економічна вигода   Вартість 1 га, грн з ПДВ Вартість приросту, грн Окупність, 1 грн, грн
  461,5 3000,0 6,5

 

Стаття з журналу «Агроном» №2 2016 року

+38 (068) 333-00-20
+38 (050) 500-33-86
факс: (057) 705-34-98
agrotechnology21@gmail.com